Governing Body

Dr. Pawan R. Sureka

Hon. President

Shri Ishwarbhai H. Padia

Hon. Vice President

Shri Anil N. Pandya

Hon. Vice President

Shri Pradeepkumar K. Chehria

Hon. Secretary

Dr. Gunjan C. Mehta Thaker

Hon. jt . Secretary

C.A. Sharad K. Seth

Hon. Treasurer

Dr. Hemlata D. Dhoot

Director

Members

Smt. Beena C. Gandhi

Shri.Vasudev K. Bhatia

Shri Jayesh R. Gandhi

Shri. Ashok B. Vadalia

Dr.Ajay L. Shah

Shri. Chetan U. Panchal

Shri. Sanjay J. Badgamia

Dr. Keval A. Shah

C.A. Sunil Singhania

Shri. Atul Jogani

International Brand Ambassador

Shri. Nigam Patel

Corporate Brand Ambassador

Shri. Virendra V. Bhatia

Shri. Chandrashekhar T. Gandhi

Dr. Anjali A. Shah

C.A. Alok S. Pansari

Dr. Chitrang K. Thaker

Adv. & Soli. Piyush M. Shah

Dr. Jainika A. Shah

Shri. Vijay T. Gandhi

Smt. Pinky Rajgiriya

Mrs. Universe 2017
VDIS Brand Ambassador